Werkwijze

De manier waarop we in de therapiepraktijk samen aan de slag gaan, hangt af van de aangemelde problematiek. In grote lijnen kunnen we zeggen dat we op volgende wijze te werk gaan:

Aanmelding

Voor aanmeldingen, informatie of vragen over begeleiding en/of therapie kan u ons telefonisch bereiken of via e-mail.

Intakefase

De intakefase heeft tot doel om uit te klaren wat er moeilijk loopt en wat de motivatie is om de stap naar begeleiding te zetten. Deze fase kan één of meerdere gesprekken omvatten.

Diagnostisch onderzoek

In sommige gevallen kan het aangeraden zijn om vooraleer een begeleiding/therapie op te starten een psychodiagnostisch onderzoek te doen: belevingsonderzoek, intelligentie-onderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek.

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek wordt gestart wanneer een kind of jongere problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is. Naast het in kaart brengen van de sterke punten van een kind, wordt nagegaan waar de kwetsbaarheden liggen. Het biedt inzichten in hoe kinderen op een eigen manier in de wereld staan en er betekenis aan geven.

Intelligentieonderzoek

In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw zoon/dochter in beeld gebracht. Ouders (en/of de school) vragen zich af of het kind/de jongere onder- dan wel overschat wordt. Wat zijn sterke kanten en wat zijn minder sterk ontwikkelde kanten binnen het intelligentieprofiel? Zijn de vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld of is er veel verschil tussen de sterke en zwakke kanten? Als er grote (significante) verschillen zijn levert dit voor het kind/ de jongere vaak problemen op en leidt dit vaak tot interne (bijvoorbeeld faalangst) of externe spanningsklachten (bijvoorbeeld opstandig gedrag).

Aandachts- en concentratieonderzoek

Een aandachts- en concentratieonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachts- en/of concentratiemoeilijkheden vastgesteld worden, thuis of op school: 'Is uw kind snel afgeleid? Heeft uw kind moeite om zich te concentreren? Heeft uw kind moeite met plannen en organiseren? ...' .

Opstarten van een begeleiding/therapie

De eigenlijke begeleiding kan bestaan uit individuele therapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, een spel- en praatgroep of studiebegeleiding. Alle sessies duren 45 minuten (met uitzondering van de spel- en praatgroepen). De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek, de situatie ... en dus moeilijk te voorspellen.

Evaluatie, opvolging, afronding

Het is moeilijk om op voorhand in te schatten hoe lang een begeleiding zal duren, dit is afhankelijk van heel wat factoren (de aard van de problematiek, de intensiteit van de begeleiding ... ).

Met regelmatige tussenperiodes wordt de begeleiding geëvalueerd.

Het evalueren, geleidelijk afbouwen en afronden van de begeleiding, gebeurt steeds in overleg.