top of page
Ipse Logo White.gif

Privacyverklaring en  copyright

Ipse BV, gevestigd aan Heiligekruiswegstraat 36, 1703 Schepdaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
http://www.ipse-online.be/contact 
Heiligekruiswegstraat 36
1703 Schepdaal
contact@ipse-online.be

Functionaris Gegevensbescherming:
Marcella Deneve is de  Functionaris Gegevensbescherming voor Ipse BV. 
Zij is te bereiken via contact@ipse-online.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ipse BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je een mail stuurt of telefoneert om info te vragen over onze activiteiten of om een opdracht te plaatsen, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voornaam, naam, e-mailadres, straat en huisnummer, postcode en gemeente, eventueel welke instelling, organisatie of bedrijf je vertegenwoordigt en de adresgegevens en ondernemingsnummer van deze organisatie. Indien je ze verstrekt, bewaren we ook GSM-nummer en telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (omdat ze ook niet tot onze doelgroep behoren). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouder of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ipse-online.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Ipse BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw vraag, opdracht of betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ipse BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ipse bvba verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies die wij gebruiken

Om je een betere ervaring te bezorgen bij het bezoek aan deze website, gebruikt Ipse BV een minimum aan cookies. 
Als je surft op deze website ga je hiermee akkoord. 
De meeste cookies zijn voor een deel noodzakelijk voor een vlotte werking van de website. Als je deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt. 
Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan je via de instellingen van je internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op je device. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ipse BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ipse-online.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ipse BV wijst er trouwens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming (voorheen Privacycommissie):
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ipse BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marcella Deneve via contact@ipse-online.be

Copyright

Teksten, afbeeldingen, logo’s, tekeningen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Foto’s en iconen werden naar onze informatie gebruikt uit het gratis ter beschikking gesteld materiaal of werden vervaardigd door Ipse BV zelf.

Juistheid van de informatie

Ipse BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Neem contact met ons op als u een fout of opmerking wil doorgeven.

bottom of page