top of page
top

PSYCHOTHERAPIE

PSYCHOTHERAPIE KINDEREN EN JONGEREN

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht, met volgende problemen:

 • Angsten

 • Depressieve gevoelens

 • Problematische opvoedingssituaties

 • Pleeg- en adoptiekinderen

 • Echtscheiding

 • Nieuw samengestelde gezinnen

 • Trauma

 • Rouwverwerking

 • Moeilijkheden met slapen en eten

 • Emotionele problemen

 • Gedragsproblemen

 • Hechtingsproblemen

 • Zelfverwonding

 • Demotivatie en andere (leer)moeilijkheden

 • ...

Deze lijst is niet volledig.

Belangrijker dan de aard van de klacht is de bereidheid om een oplossing te zoeken voor jouw moeilijke situatie.

Wie kan er terecht in de praktijk?

Individuele therapie voor kinderen en jongeren 

Therapie kan kinderen en jongeren helpen om verder op te groeien tot gezonde jonge mensen. Dit ondanks de moeilijkheden die ze in hun jonge leven tegenkomen.

Maak je je als ouder zorgen over je kind, dan kan u een afspraak maken voor een eerste verkennend gesprek. Samen gaan we dan op zoek naar welke therapievorm het best aansluit bij je hulpvraag: speltherapie, gesprekstherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, oudergebeleiding, gezinstherapie. Hoe de therapie vorm krijgt is voornamelijk afhankelijk van je persoonlijke behoeften.

Speltherapie
Speltherapie is een behandelwijze, waarbij het kind zich door te spelen kan uiten. Kinderen praten niet altijd gemakkelijk over wat hen bezighoudt en spel kan voor hen betekenen dat ze op een ontspannen, bij hen passende manier kunnen laten zien wat hen dwarszit en hun ontwikkeling belemmert.

De therapeut verwoordt wat er gebeurt tijdens het spel, waardoor het kind meer inzicht in zichzelf en in zijn situatie kan krijgen. Door met het kind mee te spelen kan de therapeut haar of hem helpen een andere, meer positieve kijk op zichzelf en zijn situatie te krijgen en kan het kind spelend oefenen om op een andere manier te kunnen omgaan met zijn of haar dagelijkse belevenissen.

Naast deze spelsessies worden er ook enkele oudergesprekken gehouden, dit met de bedoeling ouders te helpen om hun kind beter te begrijpen en te helpen bij dingen die moeilijk zijn.

Gesprekstherapie
Bij jongeren en jongvolwassenen wordt deze vorm van psychotherapie vaak gebruikt. Aan de hand van gesprekken krijgt de jongere meer zicht op zijn problematiek. Voorheen gehanteerde strategieën kunnen zo in relatie met de therapeut herzien worden. De jongere krijgt de kans om andere relatievormen, andere manieren van omgaan met conflicten ... te leren kennen en eventueel toe te passen in zijn eigen leven.
Naast deze spelsessies worden er ook enkele oudergesprekken gehouden om het natuurlijk proces van verdergaande individualisatie van de jongere te bereiken.

Creatieve therapie
Binnen creatieve therapie staat de werking van het creatief proces centraal. In creatieve therapie wordt het onuitspreekbare en het onbewuste geuit in tekeningen, beelden, teksten, bewegingen, muziek, toneel ... . Het gebruik van creatieve middelen, leert kinderen en jongeren uiting te geven aan hun problemen.
Tijdens de therapiesessies leren de kinderen omgaan met hun emoties (boos, verdriet, angst, verlegenheid ...) en belevingen. Ze leren hun emoties en belevingen een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie - en belevingswereld van het kind, worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht worden.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie wordt relevante informatie omtrent de gemelde problemen aangeboden en teruggekoppeld naar de ouders en/of het kind/jongere zelf. De bedoeling is om meer inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden van je kind te krijgen en zo vanuit aanvaarding en kennis op zoek te gaan naar mogelijkheden om minder hinder te ondervinden van de aangemelde problematiek.sessies leren de kinderen omgaan met hun emoties (boos, verdriet, angst, verlegenheid ...) en belevingen. Ze leren hun emoties en belevingen een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie - en belevingswereld van het kind, worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht worden.

Ouderbegeleiding
Wanneer een individuele begeleiding met een kind wordt opgestart, gaat dit steeds gepaard met een ouderbegeleiding. Hier wordt stilgestaan bij de manier waarop de ouders het gedrag van hun kind ervaren. Het doel van deze ouderbegeleiding is dat elke ouder zicht krijgt vanuit welke waarden, achtergronden hij/zij kiest om op te voeden en hierbij eveneens een kijk krijgt op welke opvoedingstechnieken daarbij in zijn/haar eigen situatie passen of juist tegenwerken. Het inzicht hierin zorgt voor een makkelijker omgaan met de opvoedingsrelatie en vaak ook voor een persoonlijk groeiproces van de ouder. Van deze groei en inzicht profiteert ook het kind op zijn beurt.

Gezinstherapie
Sommige problematieken vragen een benadering van het hele 'systeem', dat het gezin vormt. Gezinstherapie biedt de gelegenheid om moeilijkheden tussen de verschillende gezinsleden te behandelen. Door het gesprek met de therapeut en de interactie tussen de gezinsleden wordt een weg vrijgemaakt om een kluwen van conflicten te ontwarren.
Gezinstherapie heeft als doel samen te zoeken naar andere manieren om met de problemen om te gaan, zich bewust te worden van onderlinge reacties op elkaar en te begrijpen welke invloed je hebt op anderen. Verbindende krachten in het gezin worden op deze manier weer sterker gemaakt waardoor de communicatie verbetert.

Spel- en praatgroepen voor kinderen en jongeren

Je verhaal vertellen aan lotgenoten is heel speciaal. Je merkt snel dat je een taal kan gebruiken die onmiddellijk begrepen wordt. Lotgenoten hebben weinig woorden nodig om je te begrijpen. Door naar elkaars verhaal te luisteren kan je samen een taal ontwikkelen, de juiste woorden vinden om te vertellen over je gevoelens. Weten dat ze niet de enige zijn, geeft kinderen de nodige rust en motivatie om aan de slag te gaan.
Je kan in onze groepspraktijk terecht voor verschillende spel- en praatgroepen:

 • Echtscheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen

 • Verdriet, verlies en rouw een plaats leren geven

 • Sociale vaardigheidstraining

Vakantietrajecten

Tijdens de schoolvakanties organiseren we geregeld vakantietrajecten. Deze zijn steeds leeftijd- en themagebonden.
Van zodra een kamp gepland wordt, zal u hier meer informatie kunnen vinden.

wie
spel
individueel
Vakantietrajecten
bottom of page